Na jakiej podstawie dziedziczy się dług?

Dziedziczenie długu przez małoletnie dzieci, zawsze przysparza wiele kłopotliwych sytuacji. Reguły dziedziczenia są zawarte w kodeksie cywilnym. Długi można przejąć na podstawie złożonego przez spadkodawcę testamentu. W przypadku braku testamentu dług można odziedziczyć na podstawie ustawy zawartej w kodeksie cywilnym. Spadek przeważnie kojarzy się z podjęciem majątku. Niestety bywa, że dziedziczymy długi. Zdarza się, że długi przechodzą na nieletnie dzieci. By temu zapobiec ustawodawca utworzył w kodeksie cywilnym zapis. Dzieci przy pomocy pozostałego rodzica czy opiekuna prawnego mogą odrzucić spadek. Odrzucenia spadku można dokonać tylko w okresie do pół roku od uzyskania informacji o ewentualnym spadku. Jeżeli odrzucimy spadek wówczas ewentualny majątek w postaci aktywów, przepada. Dobrym podejściem do sprawy jest ustalenie stanu aktywów i pasywów po zmarłej osobie.

Co zrobić, aby uniknąć dziedziczenia po rodzicach?

Czy małoletnie dziecko może odpowiadać za długi rodziców ? Aby nie odziedziczyć długów można ustanowić dziecku możliwość dziedziczenia tylko do wysokości wierzytelności. I tylko do tej wysokości będą pokrywane długi dla wierzycieli. Ta zasada ograniczonej odpowiedzialności nie działa na nieruchomościach obciążonych hipoteką.
Istnieje inna opcja tzw. dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza. Ten rodzaj dziedziczenia przyjmuje się automatyczne w przypadku gdy wiemy, że jesteśmy spadkobiercami a nie poinformujemy urząd o przyjęciu zapisu lub nie przyjęciu zapisu.
Ten zapis w szczególności chroni małoletni dzieci przed spłatą długów za rodziców. W tym przypadku, jeżeli dług przewyższa wartość majątku dzieci nie muszą spłacać nadwyżki zobowiązania. Można to zaprezentować na przykładzie kiedy zmarły ojciec pozostawił po sobie 20.000,00zł gotówki i 10,000,00 zł na rachunku w banku.
Ponadto zmarły wcześniej podjął kredyt w wysokości 50.000,00zł, który został spłacony w wysokości 10.000,00zł. W tej sytuacji nieletnie dziecko dziedziczy po ojcu 30.000,00zł co, stanowi równowartość odziedziczonego majątku.
Niejednokrotnie pomimo powstałego długu po osobie zmarłej przyjęcie jego i tak się opłaca. Aby przyjąć tego rodzaju spadek osoba niepełnoletnia musi mieć jednego z rodziców lub ustanowionego opiekuna prawnego.

Na jakich zasadach odbywa się odrzucenie spadku przez nieletniego?

Dobrym posunięciem – w sytuacji zostania spadkobiercą – jest ustalenie wysokości ewentualnego długu. Wówczas gdy niespłacone zobowiązania są wyższe niż majątek, można zdecydować o dalszych krokach. Aby małoletnie dziecko nie pozostało z długami można wtedy zdecydować się na odrzucenie spadku. Najszybciej odrzucenie spadku można przeprowadzić u notariusza, oczywiście za zgodą sądu. Odrzucenie spadku bez zgody sądu jest nieważne. To Sąd ustala co jest korzystniejsze dla małoletniej osoby, czy odrzucenie spadku, czy przyjęcie spadku.